Gebruikersvoorwaarden

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST

U verklaart dat u minimaal 18 jaar oud bent en wettelijk bevoegd om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van deze Site en de inhoud, gegevens en informatie hierin (tezamen de "Inhoud") in overeenstemming met onderstaande voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor al het gebruik van deze Site. U verbindt zich tot het houden van toezicht op al het gebruik door minderjarigen van deze Site onder uw naam of account. U verklaart tevens dat alle informatie die door u of uw gezinsleden verschaft wordt bij het gebruik van deze Site waar en juist is. U stemt ermee in dat de reserveringsfaciliteiten van deze Site uitsluitend gebruikt zullen worden voor het maken van rechtmatige reserveringen of het doen van rechtmatige aankopen voor uzelf of voor iemand anders voor wie u wettelijk bevoegd bent op te treden. U begrijpt dat excessief gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten van deze Site ertoe kunnen leiden dat u de toegang tot dergelijke faciliteiten ontzegd wordt. Voor alle reserveringen of andere diensten waarvoor kosten in rekening gebracht kunnen worden stemt u ermee in om u aan de opgelegde aankoopvoorwaarden te houden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betaling van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en naleving van alle regels en beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid van prijzen, producten en diensten. U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, heffingen en belastingen die voortkomen uit het gebruik van deze Site.

Als u een login en wachtwoord hebt gekregen, dan is een dergelijke login en wachtwoord uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag uw login of wachtwoord niet aan iemand anders vertellen of iemand anders toestaan om uw login en wachtwoord te gebruiken om toegang tot de Site te verkrijgen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en geheim blijven van uw login en wachtwoord, en u accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U dient Best Western International onmiddellijk op de hoogte te stellen als de veiligheid van uw login of wachtwoord geschonden is.

Best Western International behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en aankondigingen waaronder de Inhoud en de Site aangeboden worden te allen tijde te wijzigen. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door het aanpassen van deze bladzijde. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of aankondigingen die elders op onze Site gepubliceerd worden.

LICENTIE EN TOEGANG TOT DE SITE

Best Western International verleent u een beperkte, intrekbare en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van de Site en de Inhoud, uitsluitend voor het informeren naar of het boeken van reserveringen en aanverwante diensten, waaronder diensten die verbonden zijn aan het aanvragen of beheer van uw lidmaatschap van Best Western Rewards®. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaats vinden in het kader van deze beperkte licentie en uw toegang tot en gebruik van deze Site. Niemand behalve u mag zich toegang verschaffen tot deze Site. U mag geen enkele andere persoon, eenheid of dienst toestaan om toegang te verkrijgen tot deze Site of deze te gebruiken namens u. U mag deze Site, of een deel ervan, niet downloaden (afgezien van tijdelijke opslag van een bladzijde) of wijzigen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Western International. Deze licentie omvat geen: (a) doorverkoop of commercieel gebruik van deze Site of de inhoud ervan; (b) verzamelen en gebruik van lijsten, beschrijvingen of prijzen van hotels; (c) afgeleid gebruik van deze Site of de inhoud ervan; of (d) gebruik van datamining, robots, of soortgelijke instrumenten voor het verzamelen en de extractie van gegevens. Deze Site of enig deel van deze Site mag niet worden gereproduceerd, verveelvoudigd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of op enig andere manier voor commerciële doeleinden geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Western International. U mag geen frames maken of frametechnieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere informatie waarop eigendomsrechten berusten (waaronder afbeeldingen, tekst, lay-out of vorm van de bladzijde) van Best Western International en met haar gelieerde bedrijven op te nemen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" met de naam of handelsmerken van Best Western International gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Best Western International. Iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik beëindigt de licentie verleend door Best Western International. U verkrijgt een beperkt, intrekbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de homepage van Best Western International te maken zolang deze link niet Best Western International, haar gelieerde bedrijven of hun producten en diensten op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins kwetsende wijze afbeeldt. U mag geen enkel logo van Best Western International of andere onder het eigendomsrecht vallende grafische elementen of handelsmerken als onderdeel van de link gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, worden voorbehouden.

VERBODEN GEDRAG

U stemt erin toe dat u niet: (a) Inhoud kopieert, toont, verandert, verveelvoudigt of op enige andere wijze aan een derde overdraagt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Western International; (b) netwerken verbonden aan de Site stoort of ontwricht; (c) enig apparaat, software of routine gebruikt of probeert te gebruiken die de juiste werking van de Site of van transacties die via de Site worden aangeboden verstoort; (d) bestanden, gegevens of andere Inhoud stuurt met een computervirus, beschadigde gegevens, wormen, trojans of andere instructies of modellen die gegevens of programma’s uitwissen of ertoe leiden dat de Site of apparatuur of systemen onbruikbaar worden of niet meer volledig gebruikt kunnen worden op de manier waarvoor ze ontworpen zijn; (e) communicatie naar of door middel van de Site verricht die in schending is met plaatselijke, staats-, provinciale, federale, internationale of andere wetten; (f) communicatie naar of door middel van de Site verricht die diffamerend, lasterlijk, beledigend or obsceen materiaal bevat; of (g) communicatie naar of door middel van de Site verricht die de rechten van een derde schenden.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze Site en de Inhoud bevatten handelsmerken en auteursrechtelijk beschermde materialen die wij gerechtigd zijn te gebruiken.("Intellectuele Eigendom"). Maar aan  wordt u geen enkele licentie voor of recht op of in enige Intellectuele Eigendom toegekend of verleend. Reproductie of opslag van Inhoud verkregen van deze Site is onderworpen aan de U.S. Copyright Act. Best Western International is de enige en exclusieve eigenaar van bepaalde gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, dienstmerken en collectieve dienstmerken (tezamen "handelsmerken"), waaronder, maar niet beperkt tot:

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; EN I CARE.

Best Western International Inc. heeft een niet-exclusief gebruiksrecht op U.S. Patent nummers 5.774.870, 6.009.412 en 6.578.012, eigendom van Affinion Net Patents, Inc.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar sites die eigendom zijn van of beheerd worden door andere partijen dan Best Western International. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verschaft. Best Western International heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van dergelijke sites. Zonder het voorgaande te beperken, en tenzij in strijd met de wetten van uw rechtsgebied, wijst Best Western International in het bijzonder elke aansprakelijkheid van de hand indien dergelijke sites: (a) inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde; (b) onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn; (c) niet verhandelbaar zijn of geschikt voor een bepaald doel; (d) onvoldoende veiligheid en privacy bieden; (e) virussen of andere destructieve zaken bevatten; of (f) lasterlijk of diffamerend zijn. Best Western International staat niet achter de inhoud van of producten of diensten beschikbaar op dergelijke sites. Als u een link naar dergelijke sites maakt, doet u dat op eigen risico.

PRIVACY

Uw gebruik van de Site is onderworpen aan het PRIVACYBELEID van Best Western International. Voor informatie over de privacypraktijken die bepalen hoe wij informatie verwerken die op deze Site aangeboden wordt, verwijzen wij u naar ons PRIVACYBELEID.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens waar verboden door de wet zal Best Western International in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook, waaronder winstderving of verlies van gegevens, op grond van een overeenkomst of een onrechtmatige daad, voortkomend uit het gebruik of de prestatie van de Site of de Inhoud, of door een doen of nalaten van Best Western International of een externe leverancier van producten of diensten die verband houden met deze Site. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverschillig of de ingediende claim gebaseerd is op contract, nalatigheid of enige andere verhaalsmogelijkheid, zelfs als Best Western International ervan op de hoogte is dat dergelijke schade zich kan voordoen.

GARANTIE

Behoudens waar verboden door de wet worden deze Site en de Inhoud aangeboden "ALS ZODANIG" zonder enige garantie, verklaring, voorwaarde, verplichting of bepaling van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, wettelijk of anders, met inbegrip van (doch niet uitsluitend) de garanties voor verhandelbaarheid, niet-schenden van intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. Best Western International geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere zaken op deze Site of de Inhoud ervan. Best Western International kan de Inhoud of de programma’s, het beleid of andere informatie beschreven in de Inhoud te allen tijde en zonder aankondiging wijzigen. Best Western International verplicht zich niet tot het actualiseren van de Inhoud.

TOEPASSELIJK RECHT

Tenzij in strijd met de wetten van uw rechtsgebied is op ieder geschil of aanspraak die ontstaat uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of die verband houdt met het gebruik van de Site of de Inhoud in deze Site zijn de wetten van de Staat Arizona (Verenigde Staten van Amerika), met uitsluiting van de verwijzingsregels hiervan, van toepassing en dit zal behandeld worden door een staats- of federale rechtbank in Arizona.

SAMENVOEGING/AFSTANDDOENING/SCHEIDBAARHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en komen in de plaats van alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Het niet of niet onmiddellijk uitoefenen door Best Western International van enig recht of rechtsmiddel op grond hiervan of afdwingen van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet gelden als het doen van afstand daarvan. Als blijkt dat een deel of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of nietig is, dan zal het resterende gedeelte volledig van kracht blijven. Kopregels zijn uitsluitend voor het gemak en niet voor gebruik bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.

AANKONDIGINGEN

Alle aankondigingen en andere mededelingen toegestaan of vereist door de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen verricht worden door middel van e-mail of post of, indien verricht door Best Western International, door het posten van een dergelijke aankondiging op deze Site. De aankondiging wordt geacht gedaan te zijn door ontvangst van de e-mail of de post door u, of direct na het posten op deze Site.